یاد تو

 
 

 


روزهــــاست از سقف لحظــــــــه هایم
یاد تو چـکه می کند ....
اگر باران بند بیاید
از این خانه مــی روم !!!!چهارشنبه 25 اردیبهشت1392 |